[Back to NETWORK SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]

{
      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
      º   ÚËÍÍÍË¿ÚËÍÍÍË¿ÚËÍÍÍË¿ÚËÍ» Ë¿ÚËÍÍÍË¿ÚÉÍËÍ»¿  º
      º   ³ÌÍÍÍÊÙÃÎÍÍÍδÀÊÍÍÍË¿³º º º³ÃÎÍÍ   º   º
      º   ÀÊ   ÀÊ  ÊÙÀÊÍÍÍÊÙÀÊ ÈÍÊÙÀÊÍÍÍÊÙ  Ê   º
      º                         º
      º   NetWare 3.11 API Library for Turbo Pascal  º
      º           by             º
      º         S.Perevoznik           º
      º           1996             º
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
}

Unit NetBind;

Interface

Uses NetConv;Const

 OT_UNKNOWN           = $00;
 OT_USER             = $01;
 OT_USER_GROUP          = $02;
 OT_PRINT_QUEUE         = $03;
 OT_FILE_SERVER         = $04;
 OT_JOB_SERVER          = $05;
 OT_GATEWAY           = $06;
 OT_PRINT_SERVER         = $07;
 OT_ARCHIVE_QUEUE        = $08;
 OT_ARCHIVE_SERVER        = $09;
 OT_JOB_QUEUE          = $0A;
 OT_ADMINISTRATION        = $0B;

 OT_NAS_SNA_GATEWAY       = $21; { }
 OT_REMOTE_BRIDGE_SERVER     = $24; { }
 OT_TIME_SYNCHRONIZATION_SERVER = $2D; { }
 OT_ARCHIVE_SERVER_DYNAMIC_SAP  = $2E; { }
 OT_ADVERTISING_PRINT_SERVER   = $47; { }
 OT_BTRIEVE_VAP         = $4B; { }
 OT_PRINT_QUEUE_USER       = $53; { }

Function ScanBinderyObject( searchObjectName : string;
              searchObjectType : word;
              Var objectID   : LongInt;
              Var objectName  : string;
              Var objectType  : word;
              Var objectHasProperties : byte;
              Var objectFlag      : byte;
              Var objectSecurity    : byte ) : byte;

Function ScanProperty( ObjectName      : string;
            ObjectType      : word;
            SearchPropertyName  : string;
            Var SequenceNumber  : LongInt;
            Var PropertyName   : string;
            Var PropertyFlags  : byte;
            Var PropertySecurity : byte;
            Var PropertyHasValue : byte;
            Var MoreProperties  : byte) : byte;


Function ReadPropertyValue(ObjectName    : string;
              ObjectType    : word;
              PropertyName   : string;
              SegmentNumber  : byte;
              Var PropertyValue: string;
              Var MoreSegments : byte;
              Var PropertyFlags: byte) : byte;

Implementation

Uses Dos;

Function ScanBinderyObject( searchObjectName : string;
              searchObjectType : word;
              Var objectID   : LongInt;
              Var objectName  : string;
              Var objectType  : word;
              Var objectHasProperties : byte;
              Var objectFlag      : byte;
              Var objectSecurity    : byte ) : byte;

 var
  r : registers;
  SendPacket : array[0..57] of byte;
  ReplyPacket : array[0..59] of byte;
  WordPtr   : ^word;
  LongPtr   : ^longInt;

begin
  SendPacket[2] := 55;
  LongPtr := addr(SendPacket[3]);
  LongPtr^ := GetLong(addr(ObjectID));
  WordPtr := addr(SendPacket[7]);
  WordPtr^ := GetWord(addr(SearchObjectType));
  SendPacket[9] := Length(SearchObjectName);
  move(SearchObjectName[1],SendPacket[10],Length(SearchObjectName));
  WordPtr := Addr(SendPacket);
  WordPtr^ := Length(SearchObjectName) + 8;
  WordPtr := Addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := 57;
  r.AH := 227;
  r.BX := r.DS;
  r.DS := SEG(SendPacket);
  r.SI := OFS(SendPacket);
  r.ES := SEG(ReplyPacket);
  r.DI := OFS(ReplyPacket);
  intr($21,r);
  ScanBinderyObject := r.AL;
  r.DS := r.BX;
  if r.AL = 0 then
  begin
   ObjectID  := GetLong(addr(ReplyPacket[2]));
   ObjectType := GetWord(addr(ReplyPacket[6]));
   move(ReplyPacket[8],ObjectName[1],48);
   ObjectName[0] := chr(48);
   ObjectFlag   := ReplyPacket[56];
   ObjectSecurity := ReplyPacket[57];
   ObjectHasProperties := ReplyPacket[58];
  end;
end;

Function ScanProperty( ObjectName      : string;
            ObjectType      : word;
            SearchPropertyName  : string;
            Var SequenceNumber  : LongInt;
            Var PropertyName   : string;
            Var PropertyFlags  : byte;
            Var PropertySecurity : byte;
            Var PropertyHasValue : byte;
            Var MoreProperties  : byte) : byte;

 var
  r : registers;
  SendPacket : array[0..57] of byte;
  ReplyPacket : array[0..59] of byte;
  WordPtr   : ^word;
  LongPtr   : ^longInt;

begin
  SendPacket[2] := 60;
  WordPtr := addr(SendPacket[3]);
  WordPtr^ := GetWord(addr(ObjectType));
  SendPacket[5] := Length(ObjectName);
  move(ObjectName[1],SendPacket[6],Length(ObjectName));
  LongPtr := Addr(SendPacket[Length(ObjectName)+6]);
  LongPtr^ := GetLong(addr(SequenceNumber));
  SendPacket[Length(ObjectName) + 10] := Length(SearchpropertyName);
  move(SearchPropertyName[1],SendPacket[Length(ObjectName) + 11],
    Length(searchPropertyName));
  WordPtr := Addr(SendPacket);
  WordPtr^ := Length(ObjectName) + Length(SearchPropertyName) + 9;
  WordPtr := Addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := 26;
  r.AH := 227;
  r.BX := r.DS;
  r.DS := SEG(SendPacket);
  r.SI := OFS(SendPacket);
  r.ES := SEG(ReplyPacket);
  r.DI := OFS(ReplyPacket);
  intr($21,r);
  ScanProperty := r.AL;
  r.DS := r.BX;
  if r.AL = 0 then
  begin
   move(ReplyPacket[2],PropertyName[1],16);
   PropertyName[0] := chr(16);
   PropertyFlags  := ReplyPacket[18];
   PropertySecurity := ReplyPacket[19];
   SequenceNumber  := GetLong(addr(ReplyPacket[20]));
   PropertyHasValue := ReplyPacket[24];
   MoreProperties  := ReplyPacket[25];
  end;
end;

Function ReadPropertyValue(ObjectName    : string;
              ObjectType    : word;
              PropertyName   : string;
              SegmentNumber  : byte;
              Var PropertyValue: string;
              Var MoreSegments : byte;
              Var PropertyFlags: byte) : byte;
 var
  r : registers;
  SendPacket : array[0..70] of byte;
  ReplyPacket : array[0..132] of byte;
  WordPtr   : ^word;
  LongPtr   : ^longInt;
  i      : byte;
begin
  SendPacket[2] := 61;
  WordPtr := addr(SendPacket[3]);
  WordPtr^ := GetWord(addr(ObjectType));
  SendPacket[5] := Length(ObjectName);
  move(ObjectName[1],SendPacket[6],Length(ObjectName));
  SendPacket[Length(ObjectName) + 6] := SegmentNumber;
  SendPacket[Length(ObjectName) + 7] := Length(PropertyName);
  move(PropertyName[1],SendPacket[Length(ObjectName) + 8],
     Length(PropertyName));
  WordPtr := Addr(SendPacket);
  WordPtr^ := Length(ObjectName) + Length(PropertyName) + 6;
  WordPtr := Addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := 130;
  r.AH := 227;
  r.BX := r.DS;
  r.DS := SEG(SendPacket);
  r.SI := OFS(SendPacket);
  r.ES := SEG(ReplyPacket);
  r.DI := OFS(ReplyPacket);
  intr($21,r);
  ReadPropertyValue := r.AL;
  if r.AL = 0 then
  begin
   move(ReplyPacket[2],PropertyValue[1],128);
   PropertyValue[0] := chr(128);
   i := Pos(chr(0),PropertyValue);
   PropertyValue[0] := chr(i);
   MoreSegments := ReplyPacket[130];
   PropertyFlags := ReplyPacket[131];
  end;
end;end.

[Back to NETWORK SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]