[Back to NETWORK SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]


{
      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
      º   ÚËÍÍÍË¿ÚËÍÍÍË¿ÚËÍÍÍË¿ÚËÍ» Ë¿ÚËÍÍÍË¿ÚÉÍËÍ»¿  º
      º   ³ÌÍÍÍÊÙÃÎÍÍÍδÀÊÍÍÍË¿³º º º³ÃÎÍÍ   º   º
      º   ÀÊ   ÀÊ  ÊÙÀÊÍÍÍÊÙÀÊ ÈÍÊÙÀÊÍÍÍÊÙ  Ê   º
      º                         º
      º   NetWare 3.11 API Library for Turbo Pascal  º
      º           by             º
      º         S.Perevoznik           º
      º           1996             º
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
}

Unit NetInfo;

Interface

Uses NetConv;

Function LogInNetWork : boolean;
{True, if log in network}

Function GetFileServerInformation(Var ServerName         : string;
                 Var NetWareVersion       : byte;
                 Var NetWareSubVersion      : byte;
                 Var MaximumConnectionsSupported : word;
                 Var ConnectionsInUse      : word;
                 Var MaximumVolumesSupported   : word;
                 Var RevisionLevel        : byte;
                 Var SFTLevel          : byte;
                 Var TTSLevel          : byte;
                 Var PeakConnectionsUsed     : word) : byte;
{Return server information}

Function GetServerName(Var ServerName : string) : byte;
{ Return server name}

Function GetNetWorkSerialNumber(Var NetWorkSerialNumber : LongInt;
                Var ApplicationNumber  : Integer) : byte;
{Return network number and number application}

Function SetFileServerDateAndTime(year  : word;
                 month : word;
                 day  : word;
                 hour  : word;
                 minute : word;
                 second : word) : byte;
{Set server date and time}

Function GetFileServerDateAndTime(Var year  : word;
                 Var month : word;
                 Var day  : word;
                 Var hour  : word;
                 Var minute : word;
                 Var second : word) : byte;

{Get server date and time}

Function GetConnectionNumber : byte;
{Return current connection number}

Function GetNumberOfLocalDrives : byte;
{Get number of local disks}

Function GetConnectionInformation(ConnectionNumber:byte;
 Var ObjectName : string; var ObjectType : word;
 var ObjectID  : longint; var LoginTime : string): byte;
{Return current connection information}

Implementation

uses DOS;


Function GetFileServerInformation(Var ServerName         : string;
                 Var NetWareVersion       : byte;
                 Var NetWareSubVersion      : byte;
                 Var MaximumConnectionsSupported : word;
                 Var ConnectionsInUse      : word;
                 Var MaximumVolumesSupported   : word;
                 Var RevisionLevel        : byte;
                 Var SFTLevel          : byte;
                 Var TTSLevel          : byte;
                 Var PeakConnectionsUsed     : word) : byte;

var
  r      : registers;
  SendPacket : array[0..3] of byte;
  ReplyPacket : array[0..130] of byte;
  WordPtr   : ^Word;
begin
 SendPacket[2] := 17;
 WordPtr := addr(SendPacket);
 WordPtr^ := 1;
 WordPtr := addr(ReplyPacket);
 WordPtr^ := 128;

 r.BX := r.DS;
 r.AH := $0E3;
 r.DS := SEG(SendPacket);
 r.SI := OFS(SendPacket);
 r.ES := SEG(ReplyPacket);
 r.DI := OFS(ReplyPacket);
 intr($21,r);
 r.DS := r.BX;
 GetFileServerInformation := r.AL;
 if r.AL = 0 then
  begin
   move(ReplyPacket[2],ServerName[1],48);
   ServerName[0] := chr(48);
   NetWareVersion := ReplyPacket[50];
   NetWareSubVersion := ReplyPacket[51];
   move(MaximumConnectionsSupported,ReplyPacket[52],2);
   MaximumConnectionsSupported := Swap(MaximumConnectionsSupported);
   move(ConnectionsInUse,ReplyPacket[54],2);
   ConnectionsInUse := Swap(ConnectionsInUse);
   move(MaximumVolumesSupported,ReplyPacket[56],2);
   MaximumVolumesSupported := Swap(MaximumVolumesSupported);
   RevisionLevel := ReplyPacket[58];
   SFTLevel := ReplyPacket[59];
   TTSLevel := ReplyPacket[60];
   move(PeakConnectionsUsed,ReplyPacket[61],2);
   PeakConnectionsUsed := swap(PeakConnectionsUsed);
  end;
end;

Function GetServerName(Var ServerName : string) : byte;
var
  r      : registers;
  SendPacket : array[0..3] of byte;
  ReplyPacket : array[0..130] of byte;
  WordPtr   : ^Word;
begin
 SendPacket[2] := 17;
 WordPtr := addr(SendPacket);
 WordPtr^ := 1;
 WordPtr := addr(ReplyPacket);
 WordPtr^ := 128;

 r.BX := r.DS;
 r.AH := $0E3;
 r.DS := SEG(SendPacket);
 r.SI := OFS(SendPacket);
 r.ES := SEG(ReplyPacket);
 r.DI := OFS(ReplyPacket);
 intr($21,r);
 r.DS := r.BX;
 GetServerName := r.AL;
 if r.AL = 0 then
  begin
   move(ReplyPacket[2],ServerName[1],48);
   ServerName[0] := chr(48);
  end;
end;

Function GetNetWorkSerialNumber(Var NetWorkSerialNumber : LongInt;
                Var ApplicationNumber  : Integer) : byte;

var
  r      : registers;
  SendPacket : array[0..3] of byte;
  ReplyPacket : array[0..8] of byte;
  WordPtr   : ^Word;
begin
 SendPacket[2] := 18;
 WordPtr := addr(SendPacket);
 WordPtr^ := 1;
 WordPtr := addr(ReplyPacket);
 WordPtr^ := 6;
 r.BX := r.DS;
 r.AH := $0E3;
 r.DS := SEG(SendPacket);
 r.SI := OFS(SendPacket);
 r.ES := SEG(ReplyPacket);
 r.DI := OFS(ReplyPacket);
 intr($21,r);
 r.DS := r.BX;
 GetNetWorkSerialNumber := r.AL;
 if r.AL = 0 then
  begin
   NetworkSerialNumber := GetLong(addr(ReplyPacket[2]));
   ApplicationNumber  := GetWord(addr(ReplyPacket[6]));
  end;
end;

Function SetFileServerDateAndTime(year  : word;
                 month : word;
                 day  : word;
                 hour  : word;
                 minute : word;
                 second : word) : byte;
var
  r      : registers;
  SendPacket : array[0..9] of byte;
  ReplyPacket : array[0..2] of byte;
  WordPtr   : ^Word;

begin

 WordPtr := addr(SendPacket);
 WordPtr^ := 7;
 SendPacket[2] := 202;
 SendPacket[3] := year;
 SendPacket[4] := month;
 SendPacket[5] := day;
 SendPacket[6] := hour;
 SendPacket[7] := minute;
 SendPacket[8] := second;
 WordPtr := addr(ReplyPacket);
 WordPtr^ := 0;
 r.BX := r.DS;
 r.AH := $0E3;
 r.DS := SEG(SendPacket);
 r.SI := OFS(SendPacket);
 r.ES := SEG(ReplyPacket);
 r.DI := OFS(ReplyPacket);
 intr($21,r);
 r.DS := r.BX;
 SetFileServerDateAndTime := r.AL;
end;

Function GetFileServerDateAndTime(Var year  : word;
                 Var month : word;
                 Var day  : word;
                 Var hour  : word;
                 Var minute : word;
                 Var second : word) : byte;

var
  r      : registers;
  ReplyPacket : array[0..7] of byte;
  WordPtr   : ^Word;

begin
 r.BX := r.DS;
 r.AH := $0E7;
 r.DS := SEG(ReplyPacket);
 r.DX := OFS(ReplyPacket);
 intr($21,r);
 r.DS := r.BX;
 GetFileServerDateAndTime := r.AL;
 Year  := ReplyPacket[0];
 Month := ReplyPacket[1];
 Day  := ReplyPacket[2];
 Hour  := ReplyPacket[3];
 Minute := ReplyPacket[4];
 Second := ReplyPacket[5];
 end;


Function LogInNetWork : boolean;
var r : registers;
begin
   LogInNetWork := false;
   r.AX := $7A00;
   Intr($2F,r);
   if r.AL = $00 then
   LogInNetWork := false else
   LogInNetWork := true;
end;

Function GetConnectionNumber : byte;
var r : registers;

begin
  r.BX := r.DS;
  r.AH := $DC;
  Intr($21,r);
  r.DS := r.BX;
  GetConnectionNumber := r.AL;
end;

Function GetNumberOfLocalDrives : byte;
var r : registers;

begin
  r.BX := r.DS;
  r.AH := $DB;
  Intr($21,r);
  r.DS := r.BX;
  GetNumberOfLocalDrives := r.AL;
end;

Function GetConnectionInformation(ConnectionNumber:byte;
 Var ObjectName : string; var ObjectType : word;
 var ObjectID  : longint; var LoginTime : string): byte;

 var
  WordPtr:^Word;
  r:registers;
  SendPacket : array[0..4] of byte;
  ReplyPacket : array[0..64] of byte;

  begin
   SendPacket[2] := $16;
   SendPacket[3] := ConnectionNumber;
   WordPtr := addr(SendPacket);
   WordPtr^:=2;
   WordPtr := addr(ReplyPacket);
   WordPtr^ := 62;
   r.BX := r.DS;
   r.DX := r.ES;
   r.ah := $e3;
   r.ds := seg(SendPacket);
   r.si := ofs(SendPacket);
   r.es := seg(ReplyPacket);
   r.di := ofs(ReplyPacket);
   intr($21,r);
   r.DS := r.BX;
   r.ES := r.DX;
   GetConnectionInformation := r.al;
   if r.al = 0
    then
    begin
     ObjectID := GetLong(addr(ReplyPacket[2]));
     ObjectType := GetWord(addr(ReplyPacket[6]));
     move(ReplyPacket[8],ObjectName[1],48);
     ObjectName[0] := chr(48);
     move(ReplyPacket[56],LoginTime[1],7);
     LoginTime[0] := chr(7);
    end;
     end;

end.

[Back to NETWORK SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]