[Back to NETWORK SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]

{
      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
      º   ÚËÍÍÍË¿ÚËÍÍÍË¿ÚËÍÍÍË¿ÚËÍ» Ë¿ÚËÍÍÍË¿ÚÉÍËÍ»¿  º
      º   ³ÌÍÍÍÊÙÃÎÍÍÍδÀÊÍÍÍË¿³º º º³ÃÎÍÍ   º   º
      º   ÀÊ   ÀÊ  ÊÙÀÊÍÍÍÊÙÀÊ ÈÍÊÙÀÊÍÍÍÊÙ  Ê   º
      º                         º
      º   NetWare 3.11 API Library for Turbo Pascal  º
      º           by             º
      º        S.Perevoznik           º
      º           1996             º
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
}
Unit NetLock;

Interface

Uses NetConv;


Const

 cReg = 0;
 cFull = 1;
 cRead = 3;Procedure ReleasePhysicalRecordSet;


Procedure ClearPhysicalRecordSet;


Function ClearPhysicalRecord (FileName : string;
               RecordStartOffset,
               RecordLength : LongInt) : byte;


Function ReleasePhysicalRecord (FileName : string;
                RecordStartOffset,
                RecordLength : LongInt) : byte;


Function LockPhysicalRecordSet(LockDirective : byte;
                TimeOutLimit : word ) : byte;


Function LogPhysicalRecord(FileName : string;
              RecordStartOffset,
              RecordLength : LongInt;
              LockDirective : byte;
              TimeOutLimit : word) : byte;
Function LockFileSet(LockDirective : byte;
           TimeOutLimit : word) : byte;


Procedure ReleaseFileSet;


Procedure ClearFileSet;


Function LogFile(FileName : string;
         LockDirective : byte;
         TimeOutLimit : word) : byte;


Function ClearFile(FileName : string) : byte;


Function ReleaseFile(FileName : string) : byte;
Procedure SetLockMode(mode : byte);


Function GetLockMode : byte;


{-----------------------------------------------------------}

Implementation

Uses DOS;Procedure ReleasePhysicalRecordSet;

var
 r : registers;
Begin
 r.AH := $C3;
 Intr($21,r);
End;

Procedure ClearPhysicalRecordSet;

var
 r : registers;
Begin
 r.AH := $C4;
 intr($21,r);
End;

Function ClearPhysicalRecord (FileName : string;
               RecordStartOffset,
               RecordLength : LongInt) : byte;

var
 r : registers;
 FileHandle : word;
Begin
 r.AH := $3D;
 r.DS := SEG(FileName[1]);
 r.DX := OFS(FileName[1]);
 r.AL := 0;
 FileName[length(FileName)+1] := chr(0);
 intr($21,r);
 if (r.FLAGS and FCARRY ) = 0 then
  begin
   FileHandle := r.AX;
   r.AH := $BE;
   r.BX := FileHandle;
   Long2Int(RecordStartOffset,r.DX,r.CX);
   Long2Int(RecordLength,r.DI,r.SI);
   intr($21,r);
   ClearPhysicalRecord := r.AL;
  end
 else
  ClearPhysicalRecord := $80;

End;

Function ReleasePhysicalRecord (FileName : string;
                RecordStartOffset,
                RecordLength : LongInt) : byte;

var
 r : registers;
 FileHandle : word;
Begin
 r.AH := $3D;
 r.DS := SEG(FileName[1]);
 r.DX := OFS(FileName[1]);
 r.AL := 0;
 FileName[length(FileName)+1] := chr(0);
 intr($21,r);
 if (r.FLAGS and FCARRY ) = 0 then
  begin
   FileHandle := r.AX;
   r.AH := $BD;
   r.BX := FileHandle;
   Long2Int(RecordStartOffset,r.DX,r.CX);
   Long2Int(RecordLength,r.DI,r.SI);
   intr($21,r);
   ReleasePhysicalRecord := r.AL;
  end
 else
  ReleasePhysicalRecord := $80;

End;

Function LockPhysicalRecordSet(LockDirective : byte;
                TimeOutLimit : word ) : byte;

var
 r : registers;
Begin
 r.AH := $C2;
 r.AL := LockDirective;
 r.BP := TimeOutLimit;
 intr($21,r);
 LockPhysicalRecordSet := r.AL;
End;

Function LogPhysicalRecord(FileName : string;
              RecordStartOffset,
              RecordLength : LongInt;
              LockDirective : byte;
              TimeOutLimit : word) : byte;

var
 r : registers;
 FileHandle : word;
Begin
 r.AH := $3D;
 r.DS := SEG(FileName[1]);
 r.DX := OFS(FileName[1]);
 r.AL := 0;
 FileName[length(FileName)+1] := chr(0);
 intr($21,r);
 if (r.FLAGS and FCARRY ) = 0 then
  begin
   FileHandle := r.AX;
   r.AH := $BC;
   r.BX := FileHandle;
   Long2Int(RecordStartOffset,r.DX,r.CX);
   Long2Int(RecordLength,r.DI,r.SI);

   r.AL := LockDirective;
   r.BP := TimeOutLimit;
   intr($21,r);
   LogPhysicalRecord := r.AL;
   R.AH := $3E;
   R.BX := FileHandle;
   Intr($21,R);
  end
 else
  LogPhysicalRecord := $80;
End;Function LockFileSet(LockDirective : byte;
           TimeOutLimit : word) : byte;

var
 r : registers;
Begin
 r.AH := $CB;
 r.bp := TimeOutLimit;
 r.AL := LockDirective;
 intr($21,r);
 LockFileSet := r.AL;
End;

Procedure ReleaseFileSet;

var
 r : registers;
Begin
 r.AH := $CD;
 intr($21,r);
End;

Procedure ClearFileSet;

var
 r : registers;
Begin
 r.AH := $CF;
 intr($21,r);
End;

Function LogFile(FileName : string;
         LockDirective : byte;
         TimeOutLimit : word) : byte;

var
 r : registers;
Begin
 r.AH := $EB;
 r.BP := TimeOutLimit;
 r.AL := LockDirective;
 r.DS := SEG(FileName[1]);
 r.DX := OFS(FileName[1]);
 FileName[length(FileName)+1] := chr(0);
 intr($21,r);
 LogFile := r.AL;

End;

Function ClearFile(FileName : string) : byte;


var
 r : registers;
Begin
 r.AH := $ED;
 r.DS := SEG(FileName[1]);
 r.DX := OFS(FileName[1]);
 FileName[length(FileName)+1] := chr(0);
 intr($21,r);
 ClearFile := r.AL;
End;

Function ReleaseFile(FileName : string) : byte;


var
 r : registers;
Begin
 r.AH := $EC;
 r.DS := SEG(FileName[1]);
 r.DX := OFS(FileName[1]);
 FileName[length(FileName)+1] := chr(0);
 intr($21,r);
 ReleaseFile := r.AL;
End;Procedure SetLockMode(mode : byte);

var
 r : registers;
Begin
  r.AH := $C6;
  r.AL := Mode;
  intr($21,r);
End;

Function GetLockMode : byte;

var
 r : registers;
Begin
 r.AH := $C6;
 r.AL := $02;
 intr($21,r);
 GetLockMode := r.AL;
End;

end.

[Back to NETWORK SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]