[Back to NETWORK SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]

{
      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
      º   ÚËÍÍÍË¿ÚËÍÍÍË¿ÚËÍÍÍË¿ÚËÍ» Ë¿ÚËÍÍÍË¿ÚÉÍËÍ»¿  º
      º   ³ÌÍÍÍÊÙÃÎÍÍÍδÀÊÍÍÍË¿³º º º³ÃÎÍÍ   º   º
      º   ÀÊ   ÀÊ  ÊÙÀÊÍÍÍÊÙÀÊ ÈÍÊÙÀÊÍÍÍÊÙ  Ê   º
      º                         º
      º   NetWare 3.11 API Library for Turbo Pascal  º
      º           by             º
      º         S.Perevoznik           º
      º           1996             º
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
}

Unit NetMsg;

Interface

Const
 AllMessage    = 0; { receive all message          }
 ServerOnly    = 1; { receive message from file server only }
 NoMessage     = 2; { not receive messag          }
 StoreMessage   = 3; { store message             }
 DisableCheckTimer = 5; { disable check shell timer       }
 EnableCheckTimer = 6; { enable check shell timer       }


Procedure SetBroadcastMode(Mode: byte);

Procedure SendToCon(Msg:String);
{send message to console }

Procedure DisableMSG;
{ disable broadcast message}

Procedure EnableMSG;
{ enable broadcast message }

Function GetBroadcastMode : byte;
{ return current broadcast mode }

Function SendBroadcastMessage(Message:string;
                ConnectionNumber:byte) : byte;
{ send broadcast message to station with
 connection number}

Function GetBroadcastMessage : String;

Function LogNetWorkMessage(msg : string) : byte;
{}

Function OpenMessagePipe(ConnectionList : string;
             Var ResultList : string;
             ConnectionCount : byte) : byte;

Function CloseMessagePipe(ConnectionList : string;
             Var ResultList : string;
             ConnectionCount : byte) : byte;

Function CheckPipeStatus (ConnectionList : string;
             Var ResultList : string;
             ConnectionCount : byte) : byte;

Function SendPersonalMessage(Message:string;
                ConnectionNumber:byte) : byte;

Function GetPersonalMessage (Var ConnectionNumber : byte): String;Implementation

Uses Dos;


Procedure SetBroadcastMode(Mode : byte);
 var
  r : registers;
 begin
  r.BX := r.DS;
  r.AH := $0DE;
  r.DL := MODE;
  intr($21,r);
  r.DS := r.BX;
 end;

Function GetBroadcastMode : byte;
 var
  r : registers;
 begin
  r.AH := $0DE;
  r.DL := 4;
  Intr($21,r);
  GetBroadcastMode := r.AL;
 end;

Procedure DisableMSG;
 var
  r : registers;
  SendPacket : array[0..4] of byte;
  ReplyPacket : array[0..3] of byte;
  WordPtr   : ^word;
 begin
 SendPacket[2] := 2;
 WordPtr := addr(SendPacket);
 WordPtr^ := 1;
 WordPtr := addr(ReplyPacket);
 WordPtr^ := 2;
 r.BX := r.DS;
 r.AH := $0E1;
 r.DS := SEG(SendPacket);
 r.SI := OFS(SendPacket);
 r.ES := SEG(ReplyPacket);
 r.DI := OFS(ReplyPacket);
 intr($21,r);
 r.DS := r.BX;
 end;


Procedure EnableMSG;
 var
  r : registers;
  SendPacket : array[0..4] of byte;
  ReplyPacket : array[0..3] of byte;
  WordPtr   : ^word;
begin
 SendPacket[2] := 3;
 WordPtr := addr(SendPacket);
 WordPtr^ := 1;
 WordPtr := addr(ReplyPacket);
 WordPtr^ := 2;
 r.BX := r.DS;
 r.AH := $0E1;
 r.DS := SEG(SendPacket);
 r.SI := OFS(SendPacket);
 r.ES := SEG(ReplyPacket);
 r.DI := OFS(ReplyPacket);
 intr($21,r);
 r.DS := r.BX;
end;

Function SendBroadcastMessage(Message:string; ConnectionNumber:byte) : byte;
 var
  WordPtr   : ^word;
  SendPacket : array [0..160] of byte;
  ReplyPacket : array [0..103] of byte;

  r : registers;

 begin
  SendPacket[2] := 0;
  SendPacket[3] := 1;
  SendPacket[4] := ConnectionNumber;
  SendPacket[5] := length(Message);
  if SendPacket[5] > 56 then SendPacket[5] := 56;
  move(Message[1],SendPacket[6],length(Message));
  WordPtr := addr(SendPacket);
  WordPtr^ := Length(Message) + 4;
  WordPtr := addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := 2;
  ReplyPacket[2] := 1;
  ReplyPacket[3] := 0;
  ReplyPacket[4] := 0;
   r.AH := $E1;
   r.BX := r.DS;
   r.DS := SEG(SendPacket);
   r.SI := OFS(SendPacket);
   r.ES := SEG(ReplyPacket);
   r.DI := OFS(ReplyPacket);
   Intr($21,r);
   r.DS := r.BX;
   SendBroadcastMessage := r.AL;
 end;

Procedure SendToCon(Msg : string);
var
 s  : array [0..64] of byte;
 i  : integer;
 r  : registers;
begin

 s[0] := 0;
 s[1] := 4;
 s[2] := $09;
 s[3] := length(Msg);
 if S[3] > 60 then S[3] := 60;
 move(Msg[1],s[4],length(Msg));
 r.AH := $0E1;
 r.BX := r.DS;
 r.DS := SEG(S);
 r.SI := OFS(S);
 Intr($21,r);
 r.DS := r.BX;
end;

Function LogNetWorkMessage(msg : string) : byte;
 var
  SendPacket : array[0..84] of byte;
  ReplyPacket : array[0..2] of byte;
  r : registers;
  WordPtr   : ^word;

begin
  SendPacket[2] := $0D;
  SendPacket[3] := Length(Msg);
  if Length(Msg) > 80 then SendPacket[3] := 80;
  move(Msg[1],SendPacket[4],SendPacket[3]);
  WordPtr := addr(SendPacket);
  WordPtr^ := SendPacket[3] + 2;
  WordPtr := addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := 0;
   r.AL := 0;
   r.AH := $E3;
   r.BX := r.DS;
   r.DS := SEG(SendPacket);
   r.SI := OFS(SendPacket);
   r.ES := SEG(ReplyPacket);
   r.DI := OFS(ReplyPacket);
   Intr($21,r);
   r.DS := r.BX;
   LogNetWorkMessage := r.AL;
end;

Function GetBroadcastMessage : String;
 var
  r: registers;
  SendPacket : array [0..3] of byte;
  ReplyPacket : array [0..58] of byte;
  WordPtr   : ^word;
  Len     : byte;
  St     : string;

 begin
  WordPtr := addr(SendPacket);
  WordPtr^ := 1;
  SendPacket[2] := 1;
  WordPtr := addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := 56;
  ReplyPacket[2] := 55;
   r.AH := $E1;
   r.BX := r.DS;
   r.DS := SEG(SendPacket);
   r.SI := OFS(SendPacket);
   r.ES := SEG(ReplyPacket);
   r.DI := OFS(ReplyPacket);
   Intr($21,r);
   r.DS := r.BX;
   if r.AL = 0 then
   begin
    Len := ReplyPacket[2];
    move(ReplyPacket[3], st[1], Len);
    move(Len,st[0],1);
    GetBroadcastMessage := st;
   end;
  end;

Function OpenMessagePipe(ConnectionList : string;
             Var ResultList : string;
             ConnectionCount : byte) : byte;
{ ®§¤¨¥ ª« ®¡­¥ á®®¡é¥¨ï­¨ }
var
  r: registers;
  SendPacket : array [0..104] of byte;
  ReplyPacket : array [0..103] of byte;
  WordPtr   : ^word;

begin
  SendPacket[2] := 6;
  SendPacket[3] := ConnectionCount;
  move(ConnectionList[1],SendPacket[4],ConnectionCount);
  WordPtr := addr(SendPacket);
  WordPtr^ := ConnectionCount + 2;
  WordPtr := addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := ConnectionCount + 1;
   r.AH := $E1;
   r.BX := r.DS;
   r.DS := SEG(SendPacket);
   r.SI := OFS(SendPacket);
   r.ES := SEG(ReplyPacket);
   r.DI := OFS(ReplyPacket);
   Intr($21,r);
   r.DS := r.BX;
   if r.AL = 0 then
   move(ReplyPacket[3],ResultList[1],ConnectionCount);
   OpenMessagePipe := r.AL;
end;


Function CloseMessagePipe(ConnectionList : string;
             Var ResultList : string;
             ConnectionCount : byte) : byte;
{ ªàë⨥ ª« ®¡­¥ á®®¡é¥¨ï­¨ }
var
  r: registers;
  SendPacket : array [0..104] of byte;
  ReplyPacket : array [0..103] of byte;
  WordPtr   : ^word;
begin
  SendPacket[2] := 7;
  SendPacket[3] := ConnectionCount;
  move(ConnectionList[1],SendPacket[4],ConnectionCount);
  WordPtr := addr(SendPacket);
  WordPtr^ := ConnectionCount + 2;
  WordPtr := addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := ConnectionCount + 1;
  ReplyPacket[2] := ConnectionCount;
   r.AH := $E1;
   r.BX := r.DS;
   r.DS := SEG(SendPacket);
   r.SI := OFS(SendPacket);
   r.ES := SEG(ReplyPacket);
   r.DI := OFS(ReplyPacket);
   Intr($21,r);
   r.DS := r.BX;
   if r.AL = 0 then
   move(ReplyPacket[3],ResultList[1],ConnectionCount);
   CloseMessagePipe := r.AL;

end;

Function CheckPipeStatus (ConnectionList : string;
             Var ResultList : string;
             ConnectionCount : byte) : byte;
{ ஢¥àª á®áâ®ï¨ï ª« ®¡­¥ á®®¡é¥¨ï­¨ }
var
  r: registers;
  SendPacket : array [0..104] of byte;
  ReplyPacket : array [0..103] of byte;
  WordPtr   : ^word;
begin
  SendPacket[2] := 8;
  SendPacket[3] := ConnectionCount;
  move(ConnectionList[1],SendPacket[4],ConnectionCount);
  WordPtr := addr(SendPacket);
  WordPtr^ := ConnectionCount + 2;
  WordPtr := addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := ConnectionCount + 1;
  ReplyPacket[2] := ConnectionCount;
   r.AH := $E1;
   r.BX := r.DS;
   r.DS := SEG(SendPacket);
   r.SI := OFS(SendPacket);
   r.ES := SEG(ReplyPacket);
   r.DI := OFS(ReplyPacket);
   Intr($21,r);
   r.DS := r.BX;
   if r.AL = 0 then
   move(ReplyPacket[3],ResultList[1],ConnectionCount);
   CheckPipeStatus := r.AL;

end;

Function SendPersonalMessage(Message:string; ConnectionNumber:byte) : byte;
 var
  WordPtr   : ^word;
  SendPacket : array [0..231] of byte;
  ReplyPacket : array [0..103] of byte;
  r : registers;

 begin
  SendPacket[2] := 4;
  SendPacket[3] := 1;
  SendPacket[4] := ConnectionNumber;
  SendPacket[5] := length(Message);
  if SendPacket[5] > 126 then SendPacket[5] := 126;
  move(Message[1],SendPacket[6],length(Message));
  WordPtr := addr(SendPacket);
  WordPtr^ := Length(Message) + 4;
  WordPtr := addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := 2;
  ReplyPacket[2] := 1;
  ReplyPacket[3] := 0;
  ReplyPacket[4] := 0;
   r.AH := $E1;
   r.BX := r.DS;
   r.DS := SEG(SendPacket);
   r.SI := OFS(SendPacket);
   r.ES := SEG(ReplyPacket);
   r.DI := OFS(ReplyPacket);
   Intr($21,r);
   r.DS := r.BX;
   SendPersonalMessage := r.AL;
 end;

Function GetPersonalMessage(Var ConnectionNumber: byte) : String;
 var
  r: registers;
  SendPacket : array [0..3] of byte;
  ReplyPacket : array [0..132] of byte;
  WordPtr   : ^word;
  Len     : byte;
  St     : string;

 begin
  WordPtr := addr(SendPacket);
  WordPtr^ := 1;
  SendPacket[2] := 5;
  WordPtr := addr(ReplyPacket);
  WordPtr^ := 130;
   r.AH := $E1;
   r.BX := r.DS;
   r.DS := SEG(SendPacket);
   r.SI := OFS(SendPacket);
   r.ES := SEG(ReplyPacket);
   r.DI := OFS(ReplyPacket);
   Intr($21,r);
   r.DS := r.BX;
   if r.AL = 0 then
   begin
    Len := ReplyPacket[3];
    move(ReplyPacket[4], st[1], Len);
    move(Len,st[0],1);
    GetPersonalMessage := st;
   end
  else GetPersonalMessage := '';
  ConnectionNumber := ReplyPacket[2];
  end;

end.

[Back to NETWORK SWAG index]  [Back to Main SWAG index]  [Original]